EN
Yurtiçi Faktoring
Faktoring, firmaların nakit akışına düzen vererek, işletme sermayesinin artmasına yardım eder.

Yurtiçi Faktoring

İşletmelerin vadeli mal veya hizmet satışlarından doğan alacaklarının temlik yoluyla faktoring şirketine devredilmesi ile Garanti, Tahsilat ve Finansman hizmetlerinin faktoring firması tarafından sağlanmasıdır.
Nakit akışı özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların faaliyetlerini aksatmadan yürütmesini destekleyen önemli bir unsurdur. Faktoring ,firmaların nakit akışına düzen vererek,işletme sermayesinin artmasına yardım eder.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde geniş çapta uygulanan bir finansman tekniği halini almış, 1983 yılında 'Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "nin 1994 yılında değiştirilmesi ile Türkiye'de yasal altyapıya kavuşarak uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde faktoring işlemlerinin dörtte üçüne yakın kısmını yurtiçi, geri kalan kısmını ise ihracat faktoringi oluşturmaktadır.

Yurt İçi Faktoring Nasıl Çalışır?

01
Alıcı firma ile satıcı firma arasında satış sözleşmesi yapılır.
02
Satıcı şirket firma bilgilerini Deniz Faktoring'e iletir, Deniz Faktoring teklifini firmaya iletir.
03
Deniz Faktoring ve satıcı şirket arasında faktoring sözleşmesi imzalanır.
04
Satıcı Şirket tarafından temlikli fatura nüshası Deniz Faktoring'e iletilir.
05
Deniz Faktoring satıcı şirket talebiyle ön ödeme yapar.
06
Deniz Faktoring vadesinde alıcı firmadan tahsilatı gerçekleştirir.
07
Deniz Faktoring masraf, faktoring ücreti ve ön ödeme haricinde kalan tutarı satıcıya öder.

Yurt İçi Faktoring Fonksiyonları

Tahsilat Hizmeti:
Deniz Faktoring kendisine temlik edilen fatura ve ilgili ödeme vasıtalarının tahsilatını satıcı adına üstlenir. Açık hesap fatura tahsilatlarını borçlu bazında takip ederek müşterilerine cari hesap detaylarını bildirir. Firmalar bu hizmet sayesinde tahsilat işlemleri için harcamış oldukları vakit ve eleman maliyetleri yerine yatırım ve pazarlama gibi kendileri için daha gerekli olan konulara ağırlık verme imkanına sahip olurlar.
Finansman Hizmeti (Nakit Yönetimi):
Satış sonrası vadeli alacaklarını Deniz Faktoring'e temlik eden firmalar bu alacaklarının belirli bir yüzdesini vadelerinden önce nakit olarak kullanabilir.Bu hizmeti kullanan firmalar nakit akışlarını düzenli bir hale getirebilirler.

Yurt İçi Faktoring için Gerekli Belgeler

Yurtiçi Faktoring Talebiniz İçin İstenen Belge ve Bilgiler
Şirketlerin vergi dairesinden onaylı son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablolarının fotokopileri,
Cari yıla ait (En son ay) ara bilanço, detaylı mizan ve gelir tablosu,
Şirket ve ortaklar adına kayıtlı Tapu fotokopileri ve tapudan alınacak takyidat belgeleri, ( Gayrımenkul- lerin yeri,cinsi,rayic değeri ve varsa üzerindeki ipotek miktarlarını gösterir liste ve ekspertiz raporu eklenecektir.)
İmzaya yetkili şahısların kimlik belgesi fotokopileri ve ikametgah bilgileri,
Ticaret Sicil Gazetesi, (Kuruluş ve varsa statü ve sermaye değişikliklerini içeren)
İmza sirküleri (Son bir yıl içerisinde Noter tarafından tasdik edilmiş) ve imza yetkilerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
Oda sicil kayıt belgesi,
Ortakları ve ortakların diğer faaliyetlerini tanıtıcı bilgiler ve belgeler,
A.Ş.'ler için Hazirun cetveli (Son durum),
Vergi levhası fotokopisi.